Finance Committee

Very Rev. Fr. Piyal Janaka Fernando
Very Rev. Fr. Sagara Prishantha
Rev. Fr. Nalinda Lanka Sri
Mr. Lakshan Livera
Mr. Wilfred Mayadunne
Mr. Leslie Bernard
Mr. J. N. Gilders Gonsal
Mr. Indika Priyadharshana